மண் பானையில் தண்ணீர் குடிக்கிறீர்களா - SURVEY FROM SURVEY DONKEY

நீங்கள் இன்றும் மண் பானையில் தண்ணீர் குடிக்கிறீர்களா !!!
 -
votes visible to Public
Poll option image
30%
இல்லை
13%
ஆமாம், பானை தண்ணீர் இன்றும்
43%
நல்ல தண்ணீர் கிடைத்தால் போதும்
13%
காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற வேண்டியதுதா
Shared publiclyView activity

Comments